Garantier

Coyote Spa´s Garanti

Coyote Spas® Garanti

Spahölje ~ 7 år

Coyote spas® garanti för spaanläggningens hölje gäller mot vattenförlust på grund av byggnadsfel under en period av 7 år.

Utrustning & Rördragning~3 år för delar och 1 år för arbetet

Coyote spas® garanterar spaanläggningens el-system - speciellt pumpen(arna) *(vänligen se detaljerad pumpgaranti nedan), fabriksmonterat ozonsystem, fabriksmonterat terapiluftsystem, värmare (inklusive Tru- GuardTM värmare) och kontrollsystem, mot felaktigheter på grund av defek- ter på material och hantverk under en period av 3 år till den ursprunglige köparen, från datumet för leveransen. Inkluderar delar som behöver lagas. Arbete är inkluderat för en period av 1 år.

Andra komponenter ~ 3 år

Coyote spas® garanterar att säkringar, lampor (Blå LED, peyotelampor), kud- dar, filterhöljen, jetinsatser, o-ringar, ovanvändig kontrollbeläggning, filter- korgar och dammaggregat, avledarhandtag och kåpor, luftkontrollhandtag och kåpor, överdragsklämmor i plast, kromade utsmyckningar och alla andra ej nämnda komponenter är fria från defekter på hantverk och material under en period av 3 år till den ursprunglige köparen från datumet för leverans. Inklu- derar endast delar som behöver lagas.

Höljets yta ~ 3 år

Coyote spas® garanterar kunden mot vattenförlust på grund av att det invändiga går sönder på grund av materialfel, vilket inbegriper sprickor, bubblor, flagning och att skikten förstörs, under en period av 3 år till den ur- sprungliga köparen, från datumet för leverans. Inkluderar delar som behöver lagas samt arbete.

Överdrag - 3 år

Coyote spas® garanterar överdraget Castcore® mot fel på grund av defek- ter i material och hantverk under en period av tre år till den ursprunglige ägaren från datumet för leverans. Inkluderar delar som behöver lagas.

Stereo ~ 1 år

Coyote spas® garanterar det fabriksmonterade ljudsystemet mot fel på grund av defekter i material och hantverk under en period av ett år till den ursprunglige ägaren från datumet för leverans. Inkluderar delar som be- höver lagas och arbete.

Coyote spas® förlänger denna begränsade garanti uteslutande till den ursprungliga köparen av något av Coyote:s installerade inbyggda spas. I detta dokument menas med “kunden” den ursprungliga köparen av spat.

 

Arctic Spa´s Garanti

 

Arctic Spas Garanti

Spabadets hölje ~ Livstidsgaranti

Arctic Spas® garanterar spabadets hölje mot vattenförlust genom strukturellt fel så länge den ursprungliga kunden äger spabadet.

Utrustning och ledningsdragning ~ 5 år

Arctic Spas® garanterar spabadets elektriska komponenter ~ i synnerhet pumpen/pumparna *(vänligen se den detaljerade pumpgarantin på baksidan, under ”Detaljerad pumpgaranti”. Den ursprungliga kunden garanteras mot felfunktion på grund av defekter i material och tillverkningsprocess vad gäller fabriksinstallerade Peak I och Peak II, terapiluftsystem, RossExhaustTM, Ultimate Lighting-styrning, värmare och styrsystem, under en period på fem år från leveransdagen. Denna garanti inkluderar alla delar och allt arbete på plats som krävs för att reparera spabadet.

Övriga komponenter ~ 5 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot defekter i tillverkning och material vad gäller säkringar, lampor (blå LED-lampor, northern lights), Ultimate lighting-Led-lampor, WIFI, insatser för jetmunstycken**, skydd för ovansidans kontrollpanel, filterkorgar och komponenter för överloppsränna, handtag och lock till spridare, handtag och lock till luftstyrning, täcklocksklämmor av plast och kromlist, under en period på fem år från ursprungligt leveransdatum. Inkluderar endast delar som måste repareras, inte arbetskostnader.

**insatser för jetmunstycken (inklusive Titanium) garanteras inte mot missfärgning, rost eller blekning.

Höljesyta ~ 5 år

Arctic Spas® garanterar för den ursprungliga kunden höljesytan mot vattenförlust på grund av materialfel, inklusive sprickor, blåsor, flagning och delaminering, under en period på fem år från ursprungligt leveransdatum. Inkluderar delar och arbete på plats som krävs för reparationen.

Täcklock ~ 3 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot felfunktion orsakad av defekter vad gäller material och tillverkning hos Castcore®-täcklocket, under en period på tre år från
ursprungligt leveransdatum. Inkluderar delar som måste repareras. (Normalt slitage inkluderas inte i denna garanti. Vid användning av en täcklocksslyft anses skador på sömmarna vara normalt slitage)

OnzenTM-system ~ 2 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot felfunktion orsakad av defektergällande material och tillverkning hos det fabriksinstallerade OnzenTM-systemet för naturligt
saltvatten, under två år från ursprungligt leveransdatum. Denna garanti inkluderar alla delar och allt nödvändigt arbete på plats. Spabadets vattenkvalitet och andra skador som orsakas av vattenobalans utesluts specifikt från denna garanti . *Se Bruksanvisning för OnzenTM för driftdetaljer. OBS! Garantin för Onzen saltvattenceller gäller i 30 dagar och endast för komponenter

Aquatremor® ~ 3 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot felfunktion orsakad av defekter gällande material och tillverkning hos det fabriksinstallerade Aquatremor® Bluetooth-ljudsystemet under tre år från ursprungligt leveransdatum. Inkluderar delar och arbete på plats nödvändigt för reparation. För iPod® och vattensäkert skal gäller tillverkarens garantier. Aquatremor® Deluxe pop up-högtalare garanteras mot defekter gällande material och tillverkning under ett år.

WetTunesTM ~1 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot felfunktion orsakad av defekter gällande material och tillverkning hos det fabriksinstallerade WetTunesTM Bluetooth-ljudsystemet under ett år från ursprungligt leveransdatum. Inkluderar delar och arbete på plats nödvändigt för reparation. För iPod® och vattensäkert skal gäller tillverkarens garantier.

Forever Floor® ~ 5 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot förruttnelse och struktursprickor hos Forever Floor® under en period på fem år från ursprungligt leveransdatum. Inkluderar delar och arbete på plats som krävs för reparationen.

Arctic Chiller ~ 1 år

Arctic Spas® garanterar den ursprungliga kunden mot felfunktion orsakad av defekter gällande material och tillverkning hos Arctic chiller, under en period på ett år från ursprungligt
leveransdatum. Inkluderar delar som måste repareras. Arctic Spas® utsträcker denna begränsade garanti enbart till den ursprungliga kunden av vilket som helst fristående Arctic-spabad som installerats av en godkänd Arctic Spas®-återförsäljare, under fem år från ursprungligt leveransdatum eller sex år från tillverkarens avsändningsdatum, beroende på vilket som infaller först. För detta dokuments syfte betyder ”kund” spabadets ursprunglige köpare.

DETALJERAD PUMPGARANTI

Pumpen/pumparna garanteras mot material- och komponentfel. Pumpaxelns tätning täcks av garantin. Skada som orsakats av en förbisedd läckande pumptätning täcks inte av garantin. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, lagerstopp, felfunktion av ändhylsa, felfunktion hos startbrytare, pumphjulsfel och kondensatorfel. Det är kundens ansvar att rapportera en felaktig pumptätning innan ytterligare skada kan ske. Varje felfunktion hos en pumpkomponent som fastställs vara orsakad av defekt material kommer att ersättas enligt denna garanti.
Arctic Spas® förbehåller sig rätten att ersätta pumpkomponenter istället för att byta ut hela pumpenheten. Vibrationsljud som hör samman med normal pumpdrift utesluts under denna
garanti.

PRESTANDA

För att erhålla service i händelse av en defekt eller felfunktion som täcks av denna begränsade garanti, meddela din Arctic Spa-återförsäljare så snart som möjligt och vidta alla rimliga åtgärder för att skydda spabadet från ytterligare skador. Efter bevis av inköp kommer Arctic Spas® återförsäljare eller utvalda service-representant att korrigera defekten i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges i denna begränsade garanti. Förgodkända krav måste åtgärdas inom 60 dagar efter förgodkännande. Alla existerande anspråk förfaller vid garantins utgång. *Vänligen observera att läckage vid kopplingar anses kunna åtgärdas av användaren och uttryckligen är uteslutna från den begränsade garantin. Skador som härrör från läckande kopplingar är uttryckligen uteslutna från den begränsade garantin.

Ingen avgift för arbete på plats tas ut från kunden under en period på fem år från ursprungligt leveransdatum eller sex år från tillverkarens avsändningsdatum, beroende på vilket som infaller först. Särskilt utrustning, ledningsdragning och höljesytor garanteras under den begränsade garantin mot felfunktioner orsakade av material- och tillverkningsfel. Resekostnader är kundens ansvar. Service- och/ eller resekostnader täcks inom de 30 första dagarna efter köp, upp till ett maximalt avstånd på 100 km från återförsäljaren eller den utsedda servicefirman. Om Arctic Spas® fastställer att reparation av den defekt som täcks av garantin inte är möjlig förbehåller vi oss rätten att istället tillhandahålla ett ersättningsspabad till samma värde som det ursprungliga inköpspriset för det defekta spabadet. Utbyte av spabad genomförs endast efter beslut av Arctic Spas®. Rimliga kostnader för bortforslande av det defekta spabadet, samt leverans och installation är kundens ansvar. Transport till närmaste Arctic Spas® distributionscentrum betalas.

UNDANTAG

Alla följande garantier är ogiltiga om spabadet har utsatts för ändringar (inklusive eftermarknadstillbehör), felanvändning eller missbruk eller någon reparation av spabadet har utförts av någon annan än en av tillverkaren godkänd återförsäljare för Arctic Spas®.

Ändringar inkluderar, men är inte begränsade till, byte av komponenter, ersättning av komponenter eller tillägg av komponenter utan skriftligt godkännande från Arctic Spas®.

Felanvändning inkluderar vårdslös hantering av spabadet, skador orsakade av felaktig och/eller icke-godkänd elektrisk ledningsdragning, att inte driva spabadet i enlighet med de anvisningar som innehålls i den ägarens handbok som medföljer spabadet, inklusive felaktiga uppstartsprocedurer eller torrupphettning av spabadet, all användning av spabadet eller någon av dess komponenter i en tillämpning för vilken den inte är avsedd, och skador orsakade av felaktig kemisk balans (inklusive alla skador på spabadskomponenter orsakade av kalkavlagringar på grund av dålig vattentenkemi), i spabadet, överhettning av spabadet eller spavattnet, skador på spabadets yta genom att oupplöst desinfektionsmedel tillåtits ligga på ytan eller om spabadet har använts i kommersiellt syfte.

Täcklock för spabad är inte garanterade mot kemiska brännskador eller missfärgningar. Täcklock för spabad är inte garanterade mot vattenabsorption eller skador som härrör från vattenabsorption.

Inga skador som på något sätt härrör från felaktig hantering av täcklocket för spabadet täcks av garantin. Skador som orsakats genom förflyttning av spabadet eller felaktig installation (inklusive otillräckligt förberedd eller ojämn mark) anses som missbruk och alla skador avseende material eller tillverkning av spabadets kabinett och golvet under transport eller hantering är uttryckligen uteslutna från denna begränsade garanti.

Arctic Spas är inte ansvariga för problem med elbolag eller felaktiga elektriska installationer, skador och/eller dålig funktion på grund av hög eller låg spänning utanför driftparametrarna. Arctic Spas är inte ansvariga för programvaru- och produktuppgraderingar under spabadets livslängd.

Reservation för felaktig översättning till Svenska, den gällande är den engelska versionen.

Arctic Spas Hot Tub Warranty

To Register your Arctic Spa Warranty please complete the warranty registration form included with your spa and return it to the dealer where you purchased the spa. This should be done within 30 days of delivery in order to obtain warranty coverage.

Spa Shell~Lifetime

Arctic Spas® warrants the spa shell to the customer against water loss due to structural failure for as long as the original customer shall own the spa.

Equipment & Plumbing~5 years

Arctic Spas® warrants the spa’s electrical equipment components ~ specifically the pump(s) *(please refer to detailed pump warranty on the reverse under “Detailed Pump Warranty”. Factory installed Peak I and Peak II, Therapy air system, Super Jet, RossExhaustTM, Ultimate Lighting controls, Heater (including the Tru-GuardTM Heater) and control system against malfunctions due to defects in materials and workmanship for a period of 5 years to the original customer from the date of delivery. This warranty includes all parts and on site labour necessary to repair the spa.

Other Components~5 years

Arctic Spas® warrants the fuses, lights (blue LED, northern lights), Ultimate lighting LEDs, WIFI, jet inserts**, topside control overlays, filter baskets and weir assemblies, diverter handles and caps, air control handles and caps, plastic cover clips, chrome trim to be free of defects in workmanship and materials for a period of 5 years to the original customer from the original date of delivery. Includes only parts necessary to repair, not labour.
**jet inserts (including Titanium) are not warranted against discolouration, rusting or fading.

Shell Surface~5 years

Arctic Spas® warrants the shell surface to the customer against water loss due to material failure including cracks, blisters, peeling and delaminating for a period of 5 years to the original customer from the original date of delivery. Includes parts and on site labour necessary to repair.

FLEX Cabinets~5 years

Arctic Spas® warrants FLEX Cabinet to be free from defects in materials and workmanship for a period of 5 years to the original customer from the original date of delivery. Includes only parts necessary to repair. Scratches – as well as fading and weathering from exposure to direct sunlight on FLEX Cabinet side panels are considered normal wear and tear, and are not covered by this warranty.

Cover~3 years

Arctic Spas® warrants the Castcore® cover against malfunctions due to defects in materials and workmanship for three years to the original customer from the original date of delivery. Includes parts necessary to repair. (Normal wear and tear is not included in this warranty, when used with a cover lifter seam damage will be considered normal wear and tear)

Onzen™ System ~ 2 years

Arctic Spas® warrants the factory installed OnzenTM natural salt water care system against malfunctions due to defects in materials and workmanship for two years from the original date of delivery to the original customer. This warranty includes parts and on site labor necessary. Spa water quality and other damages resulting from water imbalance are specifically excluded from this warranty . *See OnzenTM user guide for operating details.

Aquatremor® ~ 3 years

Arctic Spas® warrants the factory installed Aquatremor® Bluetooth sound system against malfunctions due to defects in materials and workmanship for three years to the original customer from the original date of delivery. Includes parts and on site labour necessary to repair. iPod® and waterproof case are manufacturer direct warranties. Aquatremor® Deluxe pop up speakers are warranted against defects in materials and workmanship for one year.

WetTunes™ ~1 year

Arctic Spas® warrants the factory installed WetTunesTM Bluetooth sound system against malfunctions due to defects in materials and workmanship for one year to the original customer from the original date of delivery. Includes parts and on site labour necessary to repair. iPod® and waterproof case are manufacturer direct warranties.

Forever Floor®~5 years

Arctic Spas® warrants the Forever Floor® against rotting and structural cracking for a period of 5 years to the original customer from the original date of delivery. Includes parts and on site labor necessary to repair.

Arctic Chiller~1 year

Arctic Spas® warrants the Arctic chiller against malfunctions due to defects in materials and workmanship for one year to the original customer from the original date of delivery. Includes parts necessary to repair.

© Copyright Arctic Spa Gävle